อบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน (PNRU MOOC) สำหรับอาจารย์

อบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน (PNRU MOOC).. ณ ITDS อาคาร 22 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง A
สิ่งที่คณาจารย์ต้องเตรียมมาในวันอบรม:

ไฟล์เอกสารประกอบการสอน เช่น เนื้อหา presentation หรือ คลิปวีดีโอ และข้อสอบหรือแบบทดสอบ เป็นต้น

รุ่น คณะ ว/ด/ป เวลา จำนวนที่รับ (คน)
รุ่นที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563     เวลา  09.30 - 11.30 น. 40
รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563  เวลา  13.30 - 15.30 น. 40
รุ่นที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563   เวลา  09.30 - 11.30 น. 40
รุ่นที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563    เวลา  13.30 - 15.30 น. 40
รุ่นที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลา  09.30 - 11.30 น. 40
รุ่นที่ 6 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563     เวลา  13.30 - 15.30 น. 40
รุ่นที่ 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563    เวลา  09.30 - 11.30 น. 40
รุ่นที่ 8 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563   เวลา  13.30 - 15.30 น. 40
รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการฝึกหัดครู วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563   เวลา  09.30 - 11.30 น. 40
รุ่นที่ 10 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563      เวลา  13.30 - 15.30 น. 40