อบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน (PNRU MOOC) สำหรับอาจารย์

อบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน (PNRU MOOC).. ณ ITDS อาคาร 22 ชั้น 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง A

ลงทะเบียน